Ik geef jullie een nieuw gebod | weekend 18-19 mei

Wij stappen met Hem mee …
… in liefde!

Bij zijn afscheid zei Jezus: 
“Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben. 
Gij moet zoveel van elkaar houden als Ik van u gehouden heb.
Hieraan kunnen de mensen zien dat gij mijn leerlingen zijt: 
als gij alles doet om de liefde onder elkaar te bewaren.”
(Johannes 13*)

Als iemand in Indonesië een speech wil houden, zegt men: “Hij gaat mooie woorden spreken”. Ze bedoelen daarmee dat het geen gewone woorden zijn, maar woorden die iemand treffen. Misschien waren Jezus’ afscheidswoorden in die zin ook mooie woorden. Ze hebben de leerlingen diep getroffen, ze zijn blijven hangen in hun hoof en hun hart en dit weekend lezen we ze opnieuw en misschien raakt ons ook die ene zin: “Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.”

Jezus vraagt veel van ons: elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Kijk maar eens naar de samenleving waarin de liefde vaak zoek is: gebroken relaties tussen mensen, (v)echtscheidingen. De liefde tussen ouders en kinderen, de liefde voor je ouders, wat is daar niet allemaal over gezegd en geschreven? Maar daarover zegt Jezus in het evangelie niet veel, Hij heeft het eerder over een andere liefde: de naastenliefde!
En Hij geeft ons daarvoor de maatstaf, de norm om ons naar te richten. Geen les uit een boekje, maar de maatstaf is Hijzelf. Zoals Hij heeft bemind, zo moeten we elkaar beminnen. En die naastenliefde is niet zo maar een woord, het is eerder een werkwoord, een doewoord. Het gaat over ons leven met elkaar, heel concreet, ons leven van elke dag. De liefde moet ons leven bezielen. Het gaat om de kwaliteit van ons hart waardoor we proberen de liefde van Jezus in ons leven zichtbaar te maken Dan zal me ons herkennen als ‘leerlingen van Jezus’.
Ik zag ooit een poster met daarop het beeld van een meisje dat haar gehandicapte broertje draagt, met daarbij de tekst: “Hij is niet zwaar, hij is mijn broertje.” Het meisje sprak ‘mooie woorden’ die ons hart raken. Kunnen wij ook zulke woorden spreken in onze menselijke relaties?
Liefhebben zoals Jezus, misschien lukt het ons zo nu en dan als we ons door Hem laten inspireren.

God heeft zijn liefde voor de mensen getoond in Jezus, zijn Zoon.
Jezus geeft ons die liefde mee als een nieuw gebod.
Hij maakt zelfs van onze liefde voor elkaar de toetssteen van de authenticiteit van ons christen-zijn.
Met de verrezen Jezus op weg gaan is:
ons hart telkens weer laten raken door Gods eindeloze liefde
en van daaruit zelf groeien in liefde en goedheid.
Wij stappen met Hem mee… in liefde!

Ik vraag niet veel van je
– zegt God –
geen onmogelijke dingen,
enkel dat je liefhebt
met heel je hart!
Want alleen daaraan
zal iedereen kunnen zien
dat jij mijn kind bent
en dat Ik jouw God mag zijn.
Wees een oase van tederheid
voor álle mensen om je heen.
Heb lief,
met een grote warmhartigheid
en een intense eenvoud.
En durf je leven 
breken als brood
en delen als wijn,
op dezelfde manier
zoals Iemand je dat ooit
heeft voorgedaan!

God van mensen, wek in ons de zachte krachten van de liefde.
Laat vrede, geduld, trouw en vriendelijkheid rijpen in ons hart.
Laat ons elkaar liefhebben met de liefde, die Gij ons toedraagt.
Laat ons zo uw leerlingen zijn, alle dagen van ons leven. Amen.