Feest van Christus Koning | weekend 23-24 november

feest Christus Koning - dekenaat Maasmechelen-Lanaken

Eén van de misdadigers die met Jezus gekruisigd waren, riep spottend:
“Als Gij de Messias zijt, red dan uzelf en ook ons.”
Maar de andere misdadiger strafte hem af en zei:
“Hebt gij zelfs nu geen ontzag voor God?
Wij hebben gekregen wat wij door ons gedrag verdiend hebben.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”

Daarop zei hij:
“Jezus, denk aan mij als Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.”
En Jezus sprak tot hem:
“In waarheid, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.” (Lucas 23*)

Jezus is Koning … van een omgekeerde wereld!
De enig leefbare!
Niet macht en luister zijn voor Hem het voornaamste,
wel belangeloosheid, dienstbaarheid, toewijding.
Kleinen, armen, uitgesloten mensen …
krijgen de kroon op het hoofd gezet.
Gewoon mens-zijn met elkaar … God droomt ervan!

Koningschap van een andere orde

In deze tijd wordt door sommige politieke families en ook mensen individueel het koningschap in vraag gesteld. Er wordt nogal eens gediscussieerd over de zin en de invulling ervan. De één wil dat een koning alleen maar een ceremoniële functie heeft, anderen vinden dat het een staatsvorm moet zijn. Er bestaan duidelijk nogal wat verschillende meningen over de zin van het koningschap. En dat is niets nieuws.
Ook in Bijbelse tijden werd het koningschap heel verschillend ingevuld. Bij een koning denken we ook meestal aan rijkdom, macht en aanzien.
Lang geleden is er iemand gekomen die koning was als geen ander. Hij werd geboren in een stal omdat er voor Hem ergens anders geen plaats was. Hij was een koning die niet regeerde vanuit een paleis, maar midden tussen de mensen leefde. Hij zat niet hoog op een paard,maar reed op een ezel de stad binnen. Jezus is de koning naar Gods hart. Hij heerst niet, maar dient. Hij spreekt voortdurend over zijn koninkrijk, waarin verdrukten bevrijd worden en armen eten krijgen. Zelfs wanneer Hij aan het kruis wordt geslagen, spreekt Jezus over zijn koninkrijk. Zelfs wanneer de handen van Jezus vastgespijkerd zijn, omarmt Hij de rover naast Hem die zich aan Hem toevertrouwt.
En wanneer spotters Hem een doornenkroon opzetten en boven zijn hoofd schrijven “Wat een koning”, dan laat Jezus zien wie Hij is. Hij is de koning van de zwakke, de zieke, de arme, de melaatse, van al die mensen die aan de kant van de samenleving staan. Bij hen begint zijn koninkrijk. Want wat wij doen aan de kleinste mens, dat hebben wij voor Hem gedaan. De
tijdgenoten van Jezus wilden Hem op een troon plaatsen en Hem tot koning maken. Maar in alles wat Jezus deed en zei, maakte Hij hun duidelijk dat zijn koningschap van een andere orde was.
Moge Jezus ons inspireren om ook de juiste keuzes te maken in ons leven. Macht of liefde? Geweld of vrede?
Eigenbelang of dienstbaarheid?
Laten we de juiste keuzesmaken op dat ook anderen mogen leven.

Koninklijke macht

Elke mens is in meer of mindere mate bekleed met macht. Een kind dat groot en struis gebouwd is, heeft een zekere macht over zijn leeftijdsgenootje dat klein en tenger is. Ouders hebben een ouderlijke macht ten opzichte van hun kinderen. Een bisschop heeft wijdingsmacht. Hij kan jonge mannen, in de kerk, tot priester wijden. Politie heeft een zekere macht in het wegverkeer. Een burgemeester en zijn schepenen hebben in de gemeente een bestuurlijke macht. Op zichzelf beschouwd is macht noch goed, noch slecht. Het goede of het slechte zit in ‘hoe’ de macht wordt aangewend en ‘voor wat’.

Op het feest van Christus-Koning vieren we dat Jezus bekleed is met koninklijke macht. Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters : ‘Dit is de koning der Joden’. De invulling van Jezus’ koninklijke macht is echter anders dan we gewoonlijk gewoon zijn. Normaal beschouwen we een koning als iemand die macht heeft over zijn onderdanen en die deze onderdanen toch een beetje naar zijn pijpen kan doen laten dansen. Iemand die met zijn vingers moet knippen en zijn dienaars staan al klaar om hem te bedienen.

Van dit beeld van een koning wijkt Jezus grondig af. Zijn macht is de macht van de liefde, enkel de macht van de liefde. Zijn macht is de macht van een dienaar. Zijn macht is de macht van iemand die zijn leven geeft voor een ander. Zijn liefdevolle macht geeft toegang tot het koninkrijk van God. ‘Voorwaar ik zeg u,’ zo zei Jezus aan de misdadiger: ‘vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’.

Heer onze God, wij vieren uw Zoon Jezus als Koning:
alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Hij is Koning van de nieuwe schepping.
Verdrijf het kwaad dat onze samenleving ondermijnt,
zodat heel de schepping U als Heer erkent
en eensgezind uw grootheid prijst, tot in eeuwigheid.